กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา จารเครือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุทธิ์สิรี ศิลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐิกา ศรีพุทธา