กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกฤษณา กิตติลาภ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยยุทธ์ พระสว่าง
ครู คศ.3

นางดลพร ชื่อสมบัติ
ครู คศ.2

นางนิภาพร พินิจมนตรี
ครู คศ.2

นางสาวมัทนียา เพ็ชรนอก
ครูผู้ช่วย

นางยุพาพิน แก้วเบ้า
พนักงานราชการ