กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดารัตน์ ธิศาลา
ครูผู้ช่วย

นายทินกร ศรีมงคุณ
พนักงานราชการ