กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนันทวัน มุริจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภาสกร แสนศรี
ครู คศ.1

นางสาวเขมนิจ บุญสาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิรภา ราชโคตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา จังหวะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ถิระสา
พนักงานราชการ