กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพ์โพยม พิทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา บุตรจันทร์
ครู คศ.1

นางศศิพา เพ้งไสย์
ครูอัตรจ้าง