คณะผู้บริหาร

นางบุษกร หวานเพราะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน